Nemastylis tenuis

8/13/2005 Huachuca mountains
Scotia Canyon

Copyright © 2005
Photo by Ryan Sawby